Disclaimer
Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

ōde webpagina: iedere webpagina waarin Become-mine een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
ōgebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van formulieren, verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen 9bijv. kopen,huren);
ōU: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
ōde inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
ōschade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel;
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt U in met deze disclaimer.

1.Become-mine spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
2.
Become-mine verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
3.Become-mine is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
4.Become-mine mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Become-mine is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.
5.
Behoudens deze disclaimer, is Become-mine niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
6.
Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de webpagina berusten uitsluitend bij Become-mine. Niets van deze webpagina mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Become-mine. Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom van Become-mine, behoudt Become-mine zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op U te verhalen.
7.
Become-mine behoudt zich het recht voor om U de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Become-mine de toegang tot de webpagina monitoren.
8.
U zal Become-mine ,diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, vorderingen e.d.,inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan Uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden aan Become-mine.
U kunt hiervoor de contactgegevens raadplegen.

© All rights reserved. 2006 Become-mine.